Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 13 artikla (2016/679)
Laatimispäivä: 21.3.2022


1. Rekisterinpitäjä

Seppälän Koulukuvat Oy
Vasaratie 2 A, 65350 Vaasa
puhelinnumero: 0201 133 300
sähköposti: asiakaspalvelu@koulukuvat.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Samuli Seppälä
Vasaratie 2 A, 65350 Vaasa
puhelinnumero: 0201 133 300
sähköposti: samuli.seppala@koulukuvat.com


3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asiakastiliin liitetyt valokuvat, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus (vain Suomen Lukiolaisten Liiton korttitilauksen yhteydessä), ostohistoria, maksukortin tiedot (palveluntarjoajalla Visma Payments Oy:lla), tilaukset, laskut, toimitukset, yhteysloki (yhteysloki puheluista sekä puheluiden tallenteet operaattorilla).


Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti. Maksukortin tietojen osalta luokitus on "erittäin luottamuksellinen" ja tietoja käsittelee vain palveluntarjoaja Visma Payments Oy.


Tietoja yhdistetään seuraaviin ulkopuolisiin rekistereihin:

  • OK-perintä (laskujen perintä),
  • Link Mobility (tekstiviestiliikenne),
  • MailJet (sähköpostiliikenne) ,
  • Questback (asiakastyytyväisyyskyselyt),
  • Suomen Lukiolaisten Liitto (vain opiskelijakorttitilauksen yhteydessä),
  • Google Analytics

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Lukiolaisten Liitto (vain opiskelijakorttitilauksen yhteydessä). Kuvatuilla oppilaitoksilla ja muilla yksiköillä on oikeus käyttää Seppälän Koulukuvien toimittamaa arkistomateriaalia omissa järjestelmissään (esim. Wilmassa). Kaveri-, ryhmä- ja koko koulun kuvat toimitetaan kuvissa esiintyvien henkilöiden koteihin asiakkaiden tekemien tilausten mukaisesti.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Työntekijöille annetaan käyttöoikeuksia asiakasrekistereihin vain siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työntekijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.


10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa https://seppalankoulukuvat.fi tai lähettämällä tietojen tarkastusta koskeva sähköposti osoitteeseen asiakaspalvelu@koulukuvat.com.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus korjata itseään koskevat tiedot. Korjaaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa https://seppalankoulukuvat.fi.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään. Rajoittaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa https://seppalankoulukuvat.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yrityksen osoitteeseen tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Seppälän Koulukuvat voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.