Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 13 artikla (2016/679)
Laatimispäivä: 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Seppälän Koulukuvat Oy
Vasaratie 2 A, 65350 Vaasa
puhelinnumero: 0201 133 300 sähköposti: asiakaspalvelu@koulukuvat.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Samuli Seppälä
Vasaratie 2 A, 65350 Vaasa
puhelin: 0201 133 300 sähköposti: samuli.seppala@koulukuvat.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asiakastiliin liitetyt valokuvat, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus (vain Suomen lukiolaisten liiton korttitilauksen yhteydessä), ostohistoria, maksukortin tiedot (palveluntarjoajalla Paybyway Oy:lla), tilaukset, laskut, toimitukset, yhteysloki (yhteysloki puheluista operaattorilla).

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:
Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti. Maksukortin tietojen osalta luokitus on "erittäin luottamuksellinen" ja tietoja käsittelee vain palveluntarjoaja Paybyway Oy.

Tietoja yhdistetään seuraaviin ulkopuolisiin rekistereihin:
  • Alektum (laskujen perintä),
  • Link Mobility (tekstiviestiliikenne),
  • MailJet (sähköpostiliikenne) ,
  • Questback (asiakastyytyväisyyskyselyt),
  • Suomen lukiolaisten liitto (vain opiskelijakorttitilauksen yhteydessä).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa.
B. Atk:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteriin kirjattujen tietojen käyttöoikeus edellyttää kirjallista sitoumusta ja käyttöoikeudet annetaan työtekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työntekijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa https://seppalankoulukuvat.fi tai lähettämällä tietojen tarkastusta koskeva sähköposti osoitteeseen asiakaspalvelu@koulukuvat.com.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus korjata itseään koskevat tiedot. Korjaaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa https://seppalankoulukuvat.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään. Rajoittaminen tehdään nettikaupassa osoitteessa https://seppalankoulukuvat.fi.